Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelom Ukrainy

 

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 60 dni.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów
(Dz. U. z 2022r. poz. 605).

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne określono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2022r. poz. 608).

Wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:


1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek,
2. PESEL lub NIP składającego wniosek,
3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania,
4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i nr PESEL, jeżeli posiada,
5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania
i wyżywienia,
6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie,
7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 

Najważniejsze pytania i odpowiedzi!

 

Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

 

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
• za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
• za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
• we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

 

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

 

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

 

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest z dołu.

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne wraz z załącznikami (do pobrania poniżej) można składać na parterze w budynku MOPS przy ul. Świętokrzyskiej 22.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 276 76 49.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Załączniki:

 

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 Klauzula informacyjna